Bản dịch lời: Bài Hát Số Hai (Bên Bờ Vực)

Nghe Phiên bản 1 của bài hát này

Nghe Phiên bản 2 của bài hát này

Xem lời bài hát nguyên bản tiếng Anh

BẢN DỊCH:

Bên Bờ Vực

Tôi đang ở bên bờ vực hôm nay
Tôi đang tới ngưỡng giới hạn của mình
Chỉ vừa kịp giữ lại…

Tôi tự hỏi tại sao … READ MORE > “Bản dịch lời: Bài Hát Số Hai (Bên Bờ Vực)”

NgàyThứBảy.com